Welcome, Guest! Registration RSS

TeeN... :)))

XuTSh:, 18.10.2018
Main » 2011 » ApRiLi: » 20 » Sabediswero Xumroba... ;(((
22:31
Sabediswero Xumroba... ;(((
Tbilisis erT-erT ubanSi cxovrobda 15 wlis meocnebe gogona nia, romelic samyaros jer kidev vardisfer ferebSi xedavda. nia saocrad keTili, nazi da   humanuri adamiani iyo, ris gamoc yvelas uyvarda igi da arc Tayvanismcemlebi aklda mis natif sulsa da sxeuls, magram niasTvis aravin arsebobda garda rezosi.
    rezo skolas amTavrebda. igi Zalian lamazi iyo,magram amayi. nias ar icnobda, magram xvdeboda,rom mas yvelaze popularuli biWi moswonda.
      erTxel, aprilis pirvel dilas rezom nias gakveTilze miakiTxa. klasidan gamosuli gogona dabneuli iyo,Tumca cdilobda grZnoba daemala. nia da rezo grZel derefans gauyvnen da skolis xidze gadavidnen. nias guli gamalebiT ucemda da ar icoda rogor daarRvevda uxerxul siCumes,am dros xelze xelis Sexeba igrZno, gamoerkvia, rezosken mibrunda, Zala moikriba da...
_ra, ra moxda rezo?
_nia ici?!... Tqva man da qurTukidan lurji iebis Taiguli amoiRo TeTi dakecili baraTiT. didi xania mindoda meTqva, rom...
  nia gamoerkvia,saswrafod tuCze TiTi miafara da TvalebSi Caxeda, TvalebSi, romlebSic siamaye batonobda. ocneba axdenilma gogonam ki iq siTbo da siyvaruli dainaxa. siyvaruliT gabruebuli mieyrdno Seyvarebulis mkerds da CaiCurCula:
_mec rezo, mec didi xania miyvarxar! rezo SekrTa am sityvebze da saswrafod saaTs daxeda.
_mapatie, meCqareba; wamoiZaxa da swrafi nabijiT gascilda iqaurobas.
    nias misi sityvebiaRar gaugonia, siyvaruliT gabruebuli CurCulebda gulSi "gmadlobT Tqven, ufalo”. ramdenime wuTs kidev idga ase da uceb zaris xmam gamoarkvia,mixvda rom es yvelaferi sinamdvileShi xdeboda da sixarulisgan saxeShekafuli vegar xvdeboda, rom guli uCqardeboda da moceliliviT daeca...
    rodesac gons movida eqimis kabinetSi iwva da Tavs uanravi maswavlebeli da moswavle exvia. avadmyofma swrafad gaixsena ramdenime wuTis win momxdari ambavi, gaiRima, wamoiwia da nacnobebSi sasurvel adamians dauwyo Zebna, romeliRac kuTxeSi rezos land mohkra Tvali, Tavi Zalian bednierad igrZno da CaiCurCula: "gmadlob RmerTo,me Zalian bednieri var!” ,ale wamodga da miuxedavad eqimis daJinebuli Txovnisa vinme gahyoloda, saxlSi mainc marto wavida. aseTi mxiaruli nia didi xania mSoblebs aRar enaxaT, yvelafers xalisiT akeTebda, patara gogosaviT erTi oTaxidan meoreSi darboda da RiRinebda. mxolod erTi ucnauroba SeamCnia dedam, TiTqmis ori saaTi gavida skolidan dabrunebidan da jer arcerTi sagani ar hqonda naswavli. cota xanSi nias mSoblebi wavidnen da gogona marto darCa.
    nia fiqrobda Tavis Tavze, fiqrobda rezoze, fiqrobda momavalze, romelic jer verc ki warmoedgina rogori iqneboda. fiqrebidan telefonia zarma gamoarkvia, saswrafod aiRo da roca rezos xma gaigo, daibna, xma ver amoiRo, arc rezos uTqvams rame, mmagram pirveli mainc biWma imarjva da nias gasaocrad laparaki bodiSiT daiwyo.
_nia, bodiSi unda mogixado, gesmis, bodiSi, xom mapatieb, miTxari rom mapatie!
_ras ambob rezo,sapatiebeli araferi gWirs,me ubralod es metismeti sixaruliT momivida, me agaRelve,mapatie kargi?!
  rezo daibna,maS niam jer araferi icis?!gaifiqra man, e.i. jer ar unaxavs iebSi Cadebuli TeTri baraTi.
_nia!..
_gismen rezo
_nia iebi Sen gaqvs?
_iebi? wamoiZaxa gogonam. mis gonebaSi mxolod exla amotivtivda lurji iebi, TeTri baraTi, SErcxva rezosi,rom ase daicva misi pirveli saCuqari.”lurji iebi?!” mapatie, meCqareba,me vici sadac iqneba iebi,vici! wamoiZaxa uceb, saswrafod Caicva qurTuki, kari gaixura da kibeze fexis daudgmelad Cairbina sami sarTuli da ramdenime wuTsi Tavis saklasooTaxSi iyo. oTaxSi, sadac darCenili cisferi iebi eloda. nias patara guli amovardnaze hqonda, veRar sunTqavda. bolod magidaze oblad migdebul isebs mohkra Tvali da mowyvetiT daeSva skamze, Tavi CaRuna da misi Tvalebidan sixarulis cremlebi wamovida.
    rodesac cota moRonierda, wamodga, iebi aiRo da neli nabijiT datova skolis kedlebi. quCaSi gamosulma baraTis gaxsna ar moindoma, nias undoda wakiTxva, magram raRac Zala akavebda.bolos dasZlia es Zala da baraTi waikiTxa:” dREs pirveli aprilia,motyueba advilia” nia,mapatie, me SEn arasodes myvarebixar, mxolod vixumre dRes xom pirveli aprilia,imedia gamigeb. /rezo/
    nias TvalT daubnelda, Tvzari daeca, guli gamalebiT   ucemda, egona TiTqos yvela gamvleli mas dascinoda. nia gaqvavebuli idga kargad xans, ar icoda saiT wasuliyo. areuli nabijiT gauyva viwro quCas, romelic metrosken midioda. igi tiroda, cremlebi sdioda RapaRupiT momdinare patara gogonas Tvalebidan da ixrCobodnen ise, rom ver gaegoT ra ewera im patara baraTSi, ramac ase Seucvala nias sixaruli, cxovreba. nia ki ver xvdeboda, rom didi sicocxle aRar ewera mas da mis iebs. igi nela miabijebda da ver xedavda sayvarel adamians, romelic skolis karebidan gamosul gogonas landiviT ahyva. telefonis saubris Semdeg rezo mixvda, rom nias safrTxe emuqreboda da gulma misken gauwia, misdevda da uyurebda, akvirdeboda da misi cremlebis Semyure Tavisi Tavi ezizReboda. samagierod nia uyvarda, romelic im wuTSi angelozs gavda. oRond epatiebina danaSauli da epatiebina is, rac ramdenime wuTis winfiqridan xalxis Semzaravma yvirilma,   manqanis signalma da nacnobma kvnesam gamoarkvia. ganwirulma jer xalxis SeSlilisaxeebi, xolo Semdeg manqanis sisxliani nawili da miwaze usulod mwoliare nia dainaxa, romlis Sarvalzec sisxlis laqebiaCnda.saswrafod masTan mivarda da avadmyofs Tavi wamouwia, niam Tvali gaaxila, gaiRima, rezos Sexeda da CaiCurCula:
_rezo...me mainc...miy...var...xar...
_mec miyvarxar nia,marTla miyvarxar,marTla,xom gesmis?! miTxari xom gesmis,sicocxle?! xma gameci Zvirfaso gTxov?!bavSviviT atirda rezo, magram nias misi sityvebi aRar esmoda. magram nias saxes samudamod SerCa Rimili, romelic rezim didxans, didxans kocna Tavisi bagiT, magram veRar gaaTbo.
_nia mapatie! CaiCurCUla rezom.
_mapatie, mapatie, mapatie... daiyvira samjer , SEmdeg wamodga, oriode wamSi gairbina ramdenime metri da pirvelsave manqanas Seuvarda qveS...
    oriode saaTis Semdeg es adgilas yvelaferi mowesrigda, orive micvalebuli moaSores iqaurobas da veravin SeamCnevda tragediis kvals, rom ara iebi,nias lurji iebi, romlebic wiTlad SeeReba sisxls...
Views: 743 | Added by: mariko | Rating: 0.0/0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]